aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/wpdf
AgeCommit message (Expand)Author
2021-06-28wpdf: Return 0 on exitJohn Ankarström
2021-06-28wpdf: Exit when all children have exitedJohn Ankarström
2021-06-21wpdf: Support multiple implicit dependenciesJohn Ankarström
2021-06-21wpdf: Support implicit dependenciesJohn Ankarström
2021-06-18wpdf: Fail if call to watch failsJohn Ankarström
2021-06-17wpdf: Rewrite in PerlJohn Ankarström
2021-06-06wpdf: Note argument errorsJohn Ankarstr\xf6m
2021-06-05Add 'wpdf' utilityJohn Ankarstr\xf6m